Webshops: Bedre bundlinje med webtilgængelighed

Hver femte kunde har potentielt ikke adgang til din webshop.
Vi har nøglen til at låse den op.

Inqlude IT har undersøgt en række af de store danske webshops indenfor detailhandel – og i mere end halvdelen af disse er der ikke adgang for personer, der er afhængige af at bruge tastatur eller skærmlæser til at handle på nettet. Det er simpelthen umuligt at gennemføre et køb, så disse kunder må finde andre steder at handle. De efterlader således en række fyldte og ubetalte indkøbskurve.

I resten af de undersøgte webshops er det så besværligt, at man i hvert fald ikke kommer tilbage, hvis man kan finde et bedre alternativ.

Kunne du forstille dig, at en fysisk butik ikke gennemførte handlen med hver 5. kunde, nej vel? Men det er i virkeligheden det, der sker, når webshops ikke er tilgængelige. Op mod 20 % af den danske befolkning benytter hjælpeteknologier til at begå sig på nettet, eksempelvis tekstforstørrelse, tastatur-navigation, skærmlæser m.m.. Så hvis man som webshop-ejer vil udnytte sit fulde potentiale, så er det vigtigt, at disse personer også kan navigere på jeres websted.

Webshopejerne ikke bare udelukker disse målgrupper, men mister også omsætning og – ellers – loyale kundegrupper.

Hvilke kundegrupper, drejer det sig om: Det er f.eks. og bl.a. blinde, svagtseende, ordblinde, bevægelseshæmmede, ældre, personer med nedsat taleevne.

Det handler om begrebet webtilgængelighed. Der er i Danmark vedtaget en lov om, at digitale løsninger skal være tilgængelige for alle uanset en eventuel funktionsnedsættelse. Loven skal populært sagt forhindre, at det er mangler og fejl i de digitale løsninger, som er årsag til, at nogle personer havner på det berygtede digitale B-hold. Den danske lov er baseret på EU’s tilgængelighedsdirektiv.

Denne lov har været gældende for offentlige myndigheders digitale løsninger (websteder, selvbetjeningsløsninger og apps) siden 2019, og indenfor det offentlige har der de seneste år været stor fokus på sikring af den digitale tilgængelighed. Vi kalder det digital inklusion, og det rimer også godt på digitalt demokrati.

En tilsvarende lov er netop i juni 2022 blevet vedtaget for det private område omhandlende produkter og ydelser. Den omfatter bl.a. webshops, forsikringsselskaber, banker, pensionskasser. Kravene i loven skal være efterlevet af de berørte produkter og ydelser senest 28. juni 2025. Se mere her hos Sikkerhedsstyrelsen, som er ansvarlige for implementering af lovgivningen i Danmark: https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tilgaengelighed-produkter-og-tjenester/tilgaengelighed-produkter-og-tjenester

Vi kender allerede nu loven, og der er ingen undskyldning for ikke at gå i gang allerede nu. Der er mulighed for at blive ”early mover” på området og sikre sig en stor og loyal kundegruppe.

Vores erfaringer viser, at arbejdet med tilgængelighed har positiv indflydelse på en række af de parametre, mange private virksomheder måler sin forretning på – SEO mål, konverteringsrater, kundeloyalitet mm. Hvis virksomhedsejerne også arbejder med en social bundlinje og en miljømæssig bundlinje, så er det endnu ekstra pluspoint, man får ved tilgængelighed af ens løsninger.

Inqlude IT og Inklusio afholder den 26. januar 2023 et gratis webinar, hvor vi deler ud af den viden, vi har opnået om udfordringerne i de danske webshops. Vi giver konkrete eksempler fra vores undersøgelse og konkrete anvisninger til, hvordan man retter op på disse problemer.

Hold øje med webinaret på vores vidensblog på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/bedre-bundlinje-med-webtilgængelighed

Her vil I også løbende få viden om webtilgængelighed, og hvordan arbejdet med dette kan forbedre bundlinjen for jer og være til gavn for alle os forbrugere.

Del dette indlæg

Du vil måske også være interesseret i...